วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

บรมครู...ครูของชาวโลก

ในโอกาสวันครูมาถึง! ศิษย์ขอน้อมรำลึกอภิวาท กราบบาทบูชาพระพุทธองค์...บรมครู ครูแห่งชาวโลก...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ครูของแผ่นดิน ตลอดถึง เจ้าฟ้าครู ผู้ทรงงานอันหนักหน่วง... ครูเพื่อศิษย์ พ่อครูของลูก ครูของชีวิต...ครูทั้งทางโลกและทางธรรม...ศิษย์ขอแทนคุณ...คุณครู ตลอดกาล...

จากศิษย์ถึงครู...
ขอมอบดอกไม้ น้อมไหว้คุณครู ที่ให้ความรู้ บูชาครูทุกวัน    (สำรวม)