วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สัมมนาหลังฝึก...๑/๒๕๕๗

การสัมมนาหลังฝึกภาคเรียนนี้ทำให้นักศึกษามีโอกาสนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนต่างโรงเรียน มีกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษามากขึ้น... เห็นได้จากการที่นักศึกษาได้นำเสนอตัวอย่างที่ดีในทุกภาระงาน...ขอแสดงความยินดีกับครูฝึกผู้กล้าของเครือข่ายสามโรงเรียน...ที่กล้านำเสนอในทุกภาระงานฝึกของตน ทำให้เห็นรูปธรรมของการปฏิบัติ อันเป็นแบบอย่างที่ดีได้...ความหลากหลายของการเป็นนักคิด นักปฺฏิบัติ มีจิตสาธารณะและมีจิตวิญญาณครู ฉายแววปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดขึ้นแล้ว...(มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เกิดขึ้นในทุกหัวใจเล็กๆของคนเรียนครู)... ครูของแสดงความยินดีด้วยค่ะ...

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สัจจธรรม...บัวสี่เหล่า

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ เช่น เลือกที่จะเป็นคนดี เลือกที่จะเป็นครูดี และหากเลือกได้ ทุกคนก็อยากพบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี... แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเราต้องพบเจอกับคนมากหน้าหลายตา หลากหลายความคิด หลากหลายความต้องการ...ตามพื้นฐานกิเลส..ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ทั้งในระดับองค์กร ระดับกลุ่มเรียน...กลุ่มคนที่มาทำกิจการงานร่วมกันจึงฉายภาพสภาวะแห่งบัวสี่เหล่าออกมาให้เห็นได้ทุกระดับ...ทักษะครูที่จำเป็นคือการบริหารจัดการบัวสี่เหล่านี้ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างไร?...ที่สำคัญจะต้องบริหารจัดการสภาวะบัวสี่เหล่าภายในตัวตนของครูเองด้วย ซึ่งเป็นสิ่งยาก แต่ฝึกได้ค่ะ...ศาสตร์และศิลป์ของคนเป็นครู..ศาสตร์และศิลป์ของคนเรียนครู...