วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัย..ฝึกครู

สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งล้วนมีครูเป็นกำลังหลัก จึงเป็นแหล่งรวมผู้ประกอบวิชาชีพครูในทุกแขนงวิชาที่เปิดสอน เป็นที่รวมของครูหลากหลายสาขา มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจึงจำเป็นต้องมีระบบฝึกครู เอาใจใส่ดูแลครูของตนไว้อย่างดีเพื่อนำสู่กระบวนการเรียนการสอนที่ประกันคุณภาพได้สำหรับผู้เรียน เกิดการยอมรับ ศรัทธาเป็นที่เชื่อถือได้ของศิษย์รุ่นต่อรุ่นสืบต่อกันมา มหาวิทยาลัยจึงจะอยู่รอด อยู่ได้ อยู่ดี เพราะมีระบบฝึกครู ผดุงครูดีครูเก่งไว้ได้นั่นเองเพราะครูคือสมองของมหาวิทยาลัย...มหาวิทยาลัย..ฝึกครู