วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ธรรมศึกษา...ธรรมาชีพ ครู

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นสัมมาชีพและธรรมาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงได้สิทธิ์ให้มีหน้าที่สร้างคนดี สร้างครูดี สู่สังคมไทย สังคมโลก...ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๓ บัณฑิตหลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูทั้ง ๔ รุ่นได้ผ่านการอบรมและสอบธรรมศึกษาภายใต้โครงการ"ค่ายคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์และสอบธรรมศึกษา"มีผลให้นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรธรรมศึกษาควบคู่ไปด้วย...ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีโอกาสขยายสู่หลักสูตรอื่นทั้งมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และสอบธรรมศึกษา"ราชภัฏทั่วไทย ร่วมใจสอบธรรมศึกษา เทิดไท้องค์ราชันย์" ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้รับเชิญเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาดีเด่น สถานศึกษาที่มีผู้เรียนสอบธรรมศึกษาได้มาก ๑๐ ลำดับแรกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมติมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีข้อความจารึกไว้ ดังนี้
                          
           "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดประทานพรและอนุโมทนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ได้จัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีนักเรียนสอบมากเป็นลำดับที่ ๒ ในคณะธรรมยุต เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาเทอญ ให้ไว้ ณวันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ (สมเด็จพระวันรัต)แม่กองธรรมสนามหลวง (สมเด็จพระพุุฒาจารย์)ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช"
           สมเด็จพระมหามังคลาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาให้โอวาทว่า "จงรักในสามสิ่งนี้คือ รักกตัญญู รักสามัคคีและ รักความดี"

            การเรียนรู้และสอบธรรมศึกษาจึงเป็นหน้าที่ทั้งชาวราชภัฏ ชาวไทยและชาวโลกที่ต้องมีหลักธรรมไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวเพื่อติดอาวุธทางปัญญาในการเดินทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน สถานศึกษาทุกแห่งทุกระดับจึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการเรียนรู้และสอบธรรมศึกษาโดยบรรจุให้ชัดเจนในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี(ตอบตัวชี้วัดด้านคุณธรรม)ของสถานศึกษาทุกระดับ...เสริมธรรมประดับครู...มาเรียนรู้ สอบธรรมศึกษากันเถอะ...  

ความเป็นครูต้องคุณธรรมนำวิชาชีพ

หลักยึดในการดำรงชีวิตไม่ให้ไหลไปตามกระแสกิเลสเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้เรามีสติในการกอรปกรรมดี เป็นสิ่งที่นักศึกษาควรใฝ่คว้ายิ่ง ห้าปีก่อนจบออกไปเป็นครูอย่างน้อยควรเรียนรู้และสอบผ่านหลักสูตรธรรมศึกษาครี โท เอก ปรากฏอยู่ในทรานสคริป เป็นตัวชี้วัดตามมาตรฐานประกันคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม และจะดียิ่งกว่าหากระดับนโยบายการบรรจุครูเข้าสู่วิชาชีพมีผลสอบหรือการผ่านหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นตัวชี้วัด เป็นอัตลักษณ์ครูไทยต้อนรับการเปิดประชาคมอาเชี่ยน ประชาคมโลก มาสร้างภูมิคุ้มกันความเป็นครูไทยให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติงานในวิชาชีพกันเถอะ... สำหรับปีนี้กำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 รายละเอียดสอบถามได้ที่ครูกูเกิล"ธรรมศึกษา"...ค่ะ