วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พรธรรม...ปีใหม่

พรธรรมอันประเสริฐ ๔ ประการ (จากท่านพุทธทาส ภิกขุ) 
. สุทธิ ความบริสุทธิ์ ทั้งความคิด การพูด และการกระทำ ในกิจการงานต่าง ๆ โดยคำนึงอยู่เสมอว่าเราจะทำสิ่งใด จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้ง ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้คน ใครจะเห็นหรือไม่ก็ตาม เราจะต้องมั่นคงในความบริสุทธิ์นั้น
. เมตตา ความปรารถนาดี ที่ต้องการให้เพื่อนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายมีความสุข เมตตาเป็นพลังแห่งความรัก ซึ่งคอยขับเคลื่อนอยู่ภายในใจ หากเจริญเมตตาอย่างถูกต้อง ย่อมเกิดความกรุณา หมายถึงการทนดูอยู่ไม่ได้ ในยามที่มองเห็นเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย กำลังตกระกำลำบาก จึงขวนขวายลงไปช่วยเหลือด้วยความกรุณา
. ปัญญา ความเข้าใจในเหตุและผลที่ทำลงไปแล้ว ว่าสิ่งไหนก่อให้เกิดความดี ความเจริญก้าวหน้า จึงขยันหมั่นเพียรทำในสิ่งนั้นให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ที่ตนเกี่ยวข้องทำสิ่งดีงามนั้นด้วย รู้ว่าสิ่งใดทำแล้วก่อให้เกิดความเลวร้าย ส่งผลเป็นความทุกข์ จึงพยายามหลีกเลี่ยง หรือหาทางป้องกัน กำจัดเหตุแห่งความเลวร้าย ซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความทุกข์ ทั้งยังช่วยชักนำให้เพื่อนมนุษย์ ละเว้นจากการทำสิ่งเลวร้ายด้วย
. ขันติ การรู้จักอดทน ข่มใจไม่ให้ลุอำนาจแก่ใจตนเอง จนเผลอใจไปทำในสิ่งเลวร้าย ความอดทนเป็นดังห้ามล้อทางจิตใจชั้นดี ที่จะช่วยหยุดยั้งไม่ให้เราไปทำในสิ่งเสียหาย 
หากท่านทั้งหลายที่ต้องการพรอันเป็นที่มาของความสุข ความเจริญ เดินตามแนวทางพรธรรมทั้ง ๔ ประการที่กล่าวมา ท่านจะประสบกับความสุข ความเจริญก้าวหน้า ตามที่มุ่งหวังตลอดปี และ ตลอดไป