วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บัณฑิตครู...มุ่งสู่อัตลักษณ์

การพัฒนาบัณฑิตครู...มุ่งสู่อัตลักษณ์  ทำได้อย่างไร? ที่ไหน? เมื่อไร? อย่างไร?ใครทำ? ...ใครตอบ?
อัตลักษณ์..."บัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณครู"เป็นสิ่งที่ขาดหายไม่ปรากฏชัดในประเด็นยุทธศาสตร์ ไม่ลงสู่แผนปฏิบัติการ โครงการ จึงเกิดสภาวะ...ทำกันตามอัตภาพผู้สอนแต่ละบุคคล จึงเคลื่อนตัวได้ช้า...