วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

เทคนิค...การสุ่ม

ในชีวิตประจำวันหรือในปรากฏการณ์สังคมมีความจำเป็นและต้องการประยุกต์ใช้เทคนิคการสุ่มให้เห็นกันอยู่เสมอ

ประเมิน...ทั้งตัวและหัวใจ

การประเมินเป็นการรวบรวมข้อมูลรอบด้านมายืนยันความสามารถหรือศักยภาพแท้ของบุคคล โดยมุ่งนำผลประเมินสู่การสร้างสรรค์พัฒนาบุคคลนั้นได้อย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่าการประเมินเพือพัฒนา การประเมินที่ดีจะไม่ทำลายและทำร้ายใคร การประเมินจึงเป็นวิถีแห่งการสร้างบุญบารมี ครูฝึกจำเป็นต้องเรียนรู้ฝึกฝนให้เกิดทักษะนี้ เพื่อประเมินให้ได้ทั้งตัว หัวและใจ...ของผู้ถูกประเมิน...นั่นเอง

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

ผลิตครูใหม่...นาโนเทคฯ

การจัดการศึกษาทศวรรษที่ผ่านมามีผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และสังคมไทยสูงมาก เสียหายมาก ดังปรากฏการณ์วิกฤติของประเทศในขณะนี้ก็ล้วนสะท้อนถึงความล้มเหลวมายังระบบการศึกษา ระบบการผลิตและพัฒนาครูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเตรียมครูยุคใหม่แบบไหน?อย่างละเท่าไร?และอย่างไร?จึงเป็นโจทย์สร้างคนเป็นครูที่สำคัญยิ่ง  ถ้าเป็นไปได้อยากจะเนรมิตครูใหม่ ให้ได้ครูแท้(สร้างปัญญาให้ศิษย์เป็นคนดี)สำหรับประเทศไทย...ด้วยนาโนเทคโนโลยี...คงจะดี จะได้ครูยุคใหม่ทันใช้ ทั่วถึง และเพียงพอ...

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

คุรุธรรม...นำวิถีครู

การเป็นครูทีดีควรประกอบด้วยการมี คุรุฐานิยมธรรม  7 ประการได้แก่
1. ปิโย เป็นที่รัก เป็นที่พอใจ เพราะครูทำให้ตนเป็นที่รักของศิษย์
2. ครุ เป็นที่เคารพ เพราะมีความหนักแน่น น่าเคารพ ศรัทธา
3. ภาวนีโย เป็นที่สรรเสริญ เพราะฝึกฝนอบรมตน ให้เจริญด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญ
4. วัตตา เป็นผู้ว่ากล่าว มีความเพียร พร่ำสอน พร่ำเตือนศิษย์
5. วจนักขโม เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำ แม้จะถูกกระทบกระทั่ง เสียดสี ลองภูมิ
6. คัมภรังกถังกัตตา เป็นผู้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้ง สอนให้เข้าใจได้แจ่มแจ้ง และลุ่มลึก
7. โนจัฏฐาเน นิโยชเย พึงนำไปในฐานะที่ดี ในตำแหน่งที่ดี ไม่ชักชวนไปในฐานะอันไม่ควร ไม่ชักนำศิษย์ไปในทางเสื่อมเสีย
เนื่องในโอกาสวันครู...หากครูและว่าที่ครูเพียรทำได้ตามนี้ ย่อมนำสู่วิถีแห่งความเป็นครูมืออาชีพ...หาใช่เพียงอาชีพครู...แน่ชัด

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรผลิตครู...ใหม่

ร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่มี ๖ กลุ่มความรู้ ได้แก่ ๑)ภาษาและวรรณกรรม ๒)วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์=STEM ๓)การดำรงชีวิตและโลกของงาน ๔)สื่อและการสื่อสาร ๕)สังคมและความเป็นมนุษย์ ๖)ประเทศไทย อาเซียน และโลก
ปี๒๕๕๗นี้ แผน(คน งาน งบ) และหลักสูตรการผลิตครูใหม่เพื่อรับใช้สังคมที่เน้นปัจจุบันและอนาคต...ควรมีหน้าตาอย่างไรกันดี? ...โครงสร้างองค์กรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ใหม่ควรเป็นอย่างไรจึงสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ทัน และรวดเร็วต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต...จำเป็นหรือไม่?...อย่างไร?