วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สะท้อนกลางน้ำ..งานฝึก


การไปนิเทศในเดือนที่๓ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้รับเสียงสะท้อน จากนักศึกษาที่มีคุณค่าควรแก่การบันทึกไว้ดังนี้..."อาจารย์มานิเทศให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำที่ดี   ได้แนวคิดต่างๆมีประโยชน์ สอนให้เขียนรายงานเชิงระบบ ชี้แนะแนวทางปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากขึ้น สามารถนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเอง พัฒนาภาระงานในทุกด้าน  อาจารย์เป็นกันเอง สามารถปรึกษา ให้คำแนะนำที่สามารถทำให้เรามีการปรับตัว มีพัฒนาการได้มากขึ้น สามารถนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผลงานออกมาดี เป็นการกระตุ้นการทำงานของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ให้ความสนใจกับการมานิเทศ ได้ทราบแนวทางในการดำเนินงานตามหลักPDCAทำให้ได้เรียนรู้งานมากขึ้น  ทราบรายละเอียดในการทำงาน ข้อควรปรับปรุงและพัฒนาภาระงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้นักศึกษาเกิดการบริหารจัดการการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น เป็นคำแนะนำที่เหมาะสมในแต่ละด้าน รู้แนวทางแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ทางมหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับนักศึกษา ติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ ทำให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองซึ่งเป็นผลดีกับตัวนักศึกษา ค่ะ.

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ภาษาไทย...เอกลักษณ์ครูไทย

ภาษาไทยเป็นเครื่อมือสำคัญของคนในชาติ เป็นเครื่องมือสื่อสารแสดงความคิดเห็น ให้ความหมายและคุณค่าของสรรพสิ่ง.."ต้องรักษาไว้ให้ดี...ดังพระราชดำรัสฯ" หากทุกแหล่งผลิตครูมีหลักสูตรครูภาษาไทยที่เข้มแข็งก็จะสามารถสร้างผลกระทบต่อคุณภาพการใช้ภาษาไทยของคนในชาติได้มาก..หันมาดูแลหลักสูตรครูภาษาไทย และทุกหลักสูตรผลิตครูไทย กันเถอะ... หลักสูตรสร้างคน สร้างเอกลักษณ์ชาติ...ภาษาไทยภาษาชาติ...ไทย