วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หลักสูตร...กลุ่มวิชาชีพครู

เมื่ออัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ มรภ.นศ.ระบุว่าต้องการผลิต "ครูที่มีจิตวิญญาณครู" ก็จำเป็นต้องหันกลับมาทบทวนหลักสูตรผลิตครู ทบทวนกรรมวิธีสร้าง กรรมวิธีกำกับและใช้หลักสูตรนี้ โดยเฉพาะทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูหรือเดิมเรียกหมวดวิชาชีพครู ที่นักศึกษาครูทุกคนต้องเลือกเรียนทุกรายวิชาในหมวดนี้ ทั้งแบบบังคับและเลือกให้ครบตามกำหนดในโครงสร้างหน่วยกิต...คำถามคือ ทำไมครูที่มีจิตวิญญาณครูจึงยังไม่เกิด? หรือเกิดมาแล้วจำนวนเท่าไร? หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครูจำเป็นต้องได้รับการทบทวนอย่างเป็นระบบด้วยกลไกที่เหมาะสมหรือไม่ เพื่อตอบโจทย์คุณภาพครู ครูของครู รวมทั้งครูฝึก  ที่มีจิตวิญญาณครูตามระบุในอัตลักษณ์...