วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เทศกาลงานสอบ...ที่สร้างสรรค์

การสอบไม่ใช่การฝึก  แบบสอบไม่ใช่แบบฝึก อย่าหลงทาง  การสอบเป็บงานสร้างคน สร้างครู และครูฝึก
"สิ่งที่สอนไม่ได้สอบ สิ่งที่สอบไม่ได้สอน  สอบแต่ข้อสอบ สอบแต่ไม่ได้สอบ ไม่มาเรียนแต่มาสอบ..." การสอบจึงเป็นสมรภูมิแห่งการเรียนรู้ ทั้งครูและศิษย์ ด้วยการติดอาวุธทางปัญญา ที่ครูฝึกควรปฏิบัติให้เห็นจริงได้...