วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

ครูดี...สร้างการเรียนรู้ที่ทรงพลัง

พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมครูเอกของโลก เป็นผู้นำยุทธศาสตร์ขจัดทุกข์มาสร้างการเรียนรู้ที่ทรงพลังให้แก่ชาวไทยและชาวโลก ต้นแบบแห่งครูดี มีโมเดลครูดีเป็นพระอรหันตสาวกที่หลากหลาย ส่งทอดต่อมาถึงยุคปัจจุบันนานเกือบ๒๖๐๐ปีแล้ว...การกู้วิกฤิตคุณภาพการศึกษาไทยจึงจำเป็นต้องอาศัยครูดี คนดี...ควรให้โอกาสครูดี คนดี สร้างการเรียนรู้ที่ทรงพลัง...เสมือนใช้นวัตกรรมนาโนเทคฯในวิชาชีพครู...อะไรคือตัวชี้วัดครูดี..ครูของครู...หลักสูตรครู  แหล่งผลิตครู???...ดี...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น