วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

การประเมิน...ที่เคลื่อนการพัฒนา

มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้...การเรียนรู้แบบเป็นทางการจำเป็นต้องอาศัยระบบการศึกษาผ่านการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทผู้เรียน มีการวัดและประเมินผลที่แทรกตัวอยู่ในทุกกิจกรรม..นำสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณค่าต่อตนเองและชุมชน การประเมินที่อยู่บนฐานความจริงจึงจำเป็น...เป็นกระจกเงาสะท้อนตัวตนให้แจ่มชัด ปรับตัวเข้าสู่วิถีธรรม วิถีคุณภาพ...คุณภาพงานสู่คุณภาพชีวิต ...การประเมินที่เคลื่อนการพัฒนาในระดับเซล???...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น