วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บริหาร...ความเสี่ยง

"จงยังกิจทั้งปวงด้วยความไม่ประมาทเถิด"ปัจฉิมโอวาทะของพระพุทธองค์ สามารถนำสู่การปฏิบัติให้เห็นได้อย่างแท้จริง ด้วยระบบบริหารความเสี่ยงในทุกหลักสูตร/ทุกองค์กร ทั้งความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์และความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล(๙) สามารถวิเคราะห์เห็นได้ทั้งปัจจัยป้อน กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ เพื่อความสำเร็จที่แท้จริงของหลักสูตร/องค์กร การควมคุมความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์แต่ละโครงการจึงเป็นวิถีแห่งปัญญา สร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันด้วยดีในองค์กร เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการ...เปลี่ยน!..คิดดี ทำดี แล้วจะดี..จ้า. มาบริหารความเสี่ยงกันเถอะ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น