วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประกันงาน...บัณฑิตครู

ปลายน้ำของการผลิตครูมืออาชีพรูปแบบประกันการมีงานทำได้เกิดขึ้นแล้ว การเข้าร่วมโครงการเดิมใช้วิธีให้นักศึกษาครูปี๕จับฉลาก.... เปลี่ยนเป็น-เปิดสอบคัดเลือก-เข้ารับการอบรม-สอบหลังอบรม-บรรจุงานอิงพื้นที่ภูมิลำเนา อย่างนี้ แต่ละจังหวัดน่าจะได้ครูดี ครูเก่ง กระจายสู่ชุมชนของตน ทั้งนี้ตัวป้อนคนเรียนครูก็ควรมีโควต้ามาจากทุกชุมชน(พร้อมทุนเล่าเรียนติดตัวมา)ให้นักศึกษาได้เรียนอย่างมีสุขไร้กังวล เมื่อตัวป้อนมาดีและกระบวนการผลิตดี(ขจัดตัวแปรแทรก ตัวแปรเกิน) คุณภาพบัณฑิตครูก็น่าจะพรัอมเข้าสู่ระบบประกันงานด้วยวิธีการ ๔ ขั้นตอนดังกล่าวร้อยละร้อย...แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์...เป็นเช่นนี้เอง!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น