วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

จริยธรรมและภาวะผู้นำที่จำเป็นต่องานนิเทศ

การนิเทศ ติดตามประเมินผล งานฝึกประสบการวิชาชีพครูในระยะนี้ผู้เขียนได้พบความจริงเชิงประจักษ์ว่าผู้นิเทศมีความจำเป็นต้องใช้หลักจริยธรรมและภาวะผู้นำที่สำคัญย่ิง กล่าวคือ อย่างน้อยผู้นิเทศควรมีความรับผิดชอบต่อนักศึกษา ต่อสถานศึกษา ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ต่อการเป็นที่พึ่งทางวิชาการ ช่วยให้เกิดการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทุกฝ่าย ซึ่งควรดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น