วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขอบข่ายการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา๑ เป็นรายวิชาหนึ่งที่มีขอบข่ายให้นักศึกษาได้มี "การศึกษาและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน ครูประจำชั้น การปฏิบัติงานการเรียนการสอนและงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู็ที่ปฏิบัติการสอน บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในชั้นเรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน การรวบรวมประสบการณ์ต่างๆ โดยนำเสนอเป็นแฟ้มสะสมงาน"นักศึกษาได้แสดงร่องรอยการปฏิบัติงานและมีพัฒนาการในแต่ละงานเหล่านี้กันรึยัง...จ๊ะ!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น