วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

สอบไล่ เอ้ย!... สอบปลายภาค

การประเมินผลรายวิชาควรมาจากการวัดหลากหลายวิธี หลายโอกาส หลายสถานการณ์ และหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงความสามารถผู้เรียนทุกด้านตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นในภาคเรียนหนึ่งๆทุกรายวิชาจำเป็นต้องประเมินสรุปผลการเรียนด้วยการสอบปลายภาคหรือสอบไล่ โดยให้สัดส่วนร้อยละ ตามลักษณะวิชาที่ได้ตกลงไว้กับผู้เรียน บางวิชาเน้นดูพัฒนาการระหว่างเรียนมากก็กำหนดสัดส่วน 70:30 นั่นคือให้คะแนนเก็บระหว่างภาค 70 ปลายภาค 30 ดังนั้นการประเมินที่ดีควรมีผลมาจากทั้งระยะต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของการประเมิน...นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น