วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

ทักษะการคิดแยบคาย

โยนิโสมนสิการหรือการคิดแยบคาย เป็นการใส่ใจคิดหาเหตุก่อเกิดปัญญา เป็นวิธีคิดที่มีประโยชน์มากสามารถนำมาใช้ในการคิดวางแผนทำวิจัย ทำงาน แก้ไขปัญหา ช่วยการตัดสินใจ วิเคราะห์ ติดตามผลการทำงาน มี 4 หลักคือ อุบายมนสิการ คิดด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ความจริง ปถมนสิการ คิดอย่างมีระเบียบเป็นขั้นตอนตามลำดับเหตุและผล การณมนสิการ คิดค้นหาสาเหตุและผล หาความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่ต่อเนื่องแบบลูกโซ่ และอุปปาทกมนสิการ คิดแบบกำหนดเป้าหมายกำหนดผลล่วงหน้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ตนเองทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการจึงสามารถฝึกฝนให้เกิดแก่ผู้เรียนได้..ลองใช้ดูนะคะ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น