วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

ทักษะการเขียนรายงานตามภาระงานฝึกฯ

การนำเสนองานเขียนเป็นทักษะสำคัญที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรได้รับการฝึกฝนให้ชำนาญ จุดเริ่มของงานเขียนมาจากการคิด การปฏิบัติ การอ่าน และการวิพากษ์ บัดนี้ได้มาถึงระยะปลายทางของการฝีกฯ นักศึกษาควรได้แสดงศักยภาพด้านนี้ให้ชัดเจน โดยนำเสนองานผ่านการเขียนรายงานตามภาระงานทั้งหมด นักศึกษาพร้อมหรือยังคะ อาจารย์นิเทศก์ทุกท่านต้องการเห็นร่องรอยเหล่านี้...ขอร่วมชื่นชมในผลงานแห่งความภาคภูมิใจ...นั่นเอง...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น