วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เรียนรู้จาก EDUCA 2013

หลักบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูใน EDUCA 2013 "มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่6" หลากหลายรูปธรรมของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ จากระดับห้องเรียนสู่สากล...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น