วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์ไขปัญหาการศึกษาชาติ

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาให้เกิดความรับผืดชอบ ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่ิอสร้างความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้ำ  จัดระบบการสอบเป็นลิเทอเรซี่เบสเทสโดยประยุกต์เนื้อหาหลากหลายวิชา เน้นทักษะการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการสอบระดับชาติแทนโอเน็ท โดยหลักสูตรใหม่มี ๖ กลุ่มสาระ ได้แก่ ๑.ภาษาและวัฒนธรรม(Language and Culture) ๒.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์(STEM) ๓.การดำรงชีวิตและโลกของงาน(Work Life) ๔.ทักษะสื่อและการสื่อสาร(Media Skill and Communication) ๕.สังคมและมนุษยศาสตร์(Society and humanity) ๖.อาเซี่ยน ถูมิภาคและโลก(Asean Region and World)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น