วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการนิเทศงานฝึกฯ

สภาพที่เป็นอยู่และปรากฏการณ์ที่พบในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนนี้มีข้อเสนอแนะดังนี้ค่ะ...๑.คณะครุศาสตร์โดยฝ่ายฝึกควรจัดรถนิเทศให้ทุกครั้ง   หากงดบริการรถนิเทศก็ควรให้สิทธิ์เบิกค่าน้ำมันรถเพราะต้องใช้รถส่วนตัวเดินทางไปนิเทศทดแทน  ๒.ฝ่ายฝึกควรกำหนดวันนิเทศเพียงเดือนละ๑ครั้ง ไม่ใช่เดือนละ๒ครั้ง หรือไม่ควรห่างหรือติดกันเกินไป นักศึกษาฝากบอกมาค่ะ... ๓.ควรสำรวจข้อมูลสภาพการนิเทศโดยภาพรวมในภาคเรียนนี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานนิเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น