วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

การนิเทศที่ส่งผลต่อความเจริญงอกงาม

ภาคเรียนนี้ได้มีโอกาสไปนิเทศติดตามงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษามาแล้ว ๔ ครั้ง เฉลี่ยเดือนละครั้ง ทำให้ได้เห็นพัฒนาการในงานฝึกทุกด้านชัดเจน เห็นความกระตือรือร้นเพื่อรับการนิเทศ เห็นความเอาใจใส่ของสถานศึกษาที่มาร่วมหารือ ชี้แนะให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดต่อนักศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนทุ่งสงวิทยาสามารถสนับสนุนให้นักศึกษาทำโครงการสร้างสรรค์ต่อเนื่องได้อีกหลายโครงการ ด้วยความสมัครใจของทุกฝ่าย การนิเทศส่งผลต่อความเจริญงอกงามเช่นนี้เอง...ขอชื่นชมคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น