วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สะท้อนการเรียนรู้จากโรงเรียนทุ่งสง

"อาจารย์มานิเทศตามกำหนดทุกครั้ง ทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำงานเป็นดินพอกหางหมู ภาระงานก็มีการเคลื่อนไหวไม่มีการหยุดนิ่ง อาจารย์เป็นบุคคลตัวอย่างได้เป็นอย่างดี มีความน่านับถือและเคารพเป็นอย่างสูง"
( น.ส.วรพรรณ  สุวรรณะ  หลักสูตรสังคมศึกษา)
"ทางโรงเรียนได้เตรียม ให้การต้อนรับ สนับสนุนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มที่ ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ในด้านต่างๆทั้งงานกิจกรรม งานเอกสารฝ่ายวิชาการ"
"อาจารย์นิเทศตรงไปตรงมา จี้จุดได้ตรงประเด็น ตรงกับสิ่งที่นักศึกษาสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้อย่างตรงจุด  ซึ่งจากการนำไปปรับปรุงส่งผลออกมาดีมาก"
( น.ส.มูรนี  บาโด  หลักสูตรวิทยาศาสตร์)
"อาจารย์นิเทศวิชาชีพครูมานิเทศให้คำปรึกษาทุกครั้ง ตรงเวลา ให้ความรู้เสริมโดยใช้บล็อก ติดต่องาน นำเสนองานทางบล็อก ทำให้นักศึกษาต้องทำงานให้เป็นปัจจุบัน อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา"
(น.ส.กนกวรรณ  เหมทานนท์  หลักสูตรภาษาไทย)
"ประทับใจการให้คำแนะนำของอาจารย์ ตอนแรกคิดว่าอาจารย์ดุ จึงกังวล เครียด แต่พอได้พบเจออาจารย์หลายๆครั้งเข้าก็รู้สึกว่าดิฉันคิดมากไป อาจารย์สอนให้ทำงานเป็นระบบขั้นตอนไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามและท่านพูดด้วยนำเสียงนิ่มนวลมากค่ะ
(น.ส.วันวิสา  ยิ่งประสิทธิ์  หลักสูตรภาษาไทย)
"การนิเทศในแต่ละครั้งอาจารย์จะมาตรงตามเวลาที่กำหนด มาตรงกับวันเวลาที่ได้นัดหมาย ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทั้ง๗ภาระงาน ให้นักศึกษามีความรู้ในการใช้บล็อก ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำในการทำวิจัย  อาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน"
(น.ส.สีตีอาหยาด  ปีไสย  หลักสูตรวิทยาศาสตร์)
"อาจารย์นิเทศตรงเวลามาก นัดหมายเป็นนัดหมาย อาจารย์มีข้อเสนอแนะมาฝากทุกครั้ง ให้บันทึกการปฏิบัติงานลงในบล็อก ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับอาจารย์ ทำให้ได้รับความรู้ผ่านบล็อกมากขึ้น  อาจารย์มีความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียนเป็นอย่างดี สอนแนะนำเราได้อย่างเข้าใจ"
(นายชานนท์  แสงสวัสดิ์  หลักสูตรสังคมศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น